ประชาคมเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม เลิศล้ำหนองม่วงไข่ เสรีไทยเทิดศักดิ์ศรี ลำไยดีรสหวาน นมัสการพระพุทธจักล้านนาไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประภาส  สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ได้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้/ฝึกปฏิบัติ แก่คณะครูและนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ในการศึกษาเรียนรู้ การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ โดยการนำของนางรำไพ  จอมพรวญ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ณ ศูนย์ผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์อำเภอหนองม่วงไข่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะทำงานคัดเลือกนักส่งเสริม การเกษตรประจำอำเภอดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ โดยนายประสงค์  ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการ อารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ย ประธานคณะทำงานฯ มาประเมินผลงานของนายประภาส  สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

การให้ความรู้ และ ให้ความช่วยเหลือ การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ระบาดในนาข้าว ซึ่งระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายตำบลในอำเภอหนองม่วงไข่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลวังหลวง ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการประชาอาสาปลูกป่า ปี ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหลวง  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายประภาส  สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกอำเภอหนองม่วงไข่ และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมอาคารแปรรูปพริก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวังหลวง พร้อมทั้งสาธิตการดำนาด้วยเครื่องดำนา ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ตรวจเยี่ยมอาคารแปรรูป และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสมควร  ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ออกมาติดตามความคืบหน้าของโครงการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายการัณย์  เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ในกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)แก่ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ ๑  ตำบลวังหลวง  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

ภาพการทำแผนที่
 
 
ข่าวย้อนหลัง
เทคนิคการไล่แมลงศัตรุพืชผัก
เทคนิคการทำพริกแห้งให้เป็นที่ต้องการของตลาด
เครื่องหยอดปุ๋ยแบบประหยัด เทคโนโลยีพื้นบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศอำเภอหนองม่วงไข่ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ถนนขุนม่วงไข่ขจร ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ / โทรสาร : (054) 635-026
จัดทำโดย : นางอาทิตยา วาปีศิริ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)