ประชาคมเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม เลิศล้ำหนองม่วงไข่ เสรีไทยเทิดศักดิ์ศรี ลำไยดีรสหวาน นมัสการพระพุทธจักล้านนาไทย

วันที่ 28 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่  นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ร่วมกับทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP โครงการพัฒนาคุณภาพสินเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) เกษตรกรผู้ปลูกผัก 20 ราย

วันที่ 26 มีนาคม 2557  นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ร่วมกับทีมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จัดกระบวนการเรียนรู้  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งแค้ว โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองมวงไข่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2557   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ โดยนายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนเป็น ผู้นำเสนอข้อมูล โอกาสนี้ได้ให้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์มาแสดงด้วย

วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ่ได้มอบหมายให้ทีมงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ู้และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร ปลอดการเผาพร้อมกับลงนามให้สัตยาบันร่วมใจไม่เผาวัสดุการเกษตรในไร่นา

 

.วันที่ 14 มีนาคม 2557 นายประภาส  สานอูป  เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนงาน พัฒนา เกษตรกรรมและโครงการระดับตำบล  ของสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่

วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายศิวะ หงส์นภา นักวิเคราะห์นโยบาย สถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลังและคณะ ได้มาสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลการปลูกพริกตลอดจนตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตและขยาย สารชีวภัณฑ์อำเภอหนองม่วงไข 

 

.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่  ร่วมเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายพริก หาข้อสรุปแนวทางการผลิต พริกจังหวัดแพร่เพื่อเข้าสู่ AECและการเชื่อมโยงการตลาด ครั้งที่ 1/2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557... นายชูชาติ คำมา ปลัดอาวุโสอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปบทเรียนการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพริก ของประเทศไทย:กรณีจังหวัดแพร่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่

 

ข่าวย้อนหลัง
ประกาศอำเภอหนองม่วงไข่ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ถนนขุนม่วงไข่ขจร ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ / โทรสาร : (054) 635-026
จัดทำโดย : นางอาทิตยา วาปีศิริ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)